ՆՁԱԿ
   
 

Մտավոր սեփականություն

Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին ՀՀ օրենքը (2008թ. հունիսի 10-ի ՀՕ-111-Ն)

Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը (1998 թ. փետրվարի 3-ի ՀՕ-198)

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող գյուտերի, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների գաղտնիության աստիճանի որոշման, դրանց օգտագործման և դրանց մասին տեղեկությունների հրապարակման կարգ (Հավելված ՀՀ կառավարության 2010թ. ապրիլի 29-ի N 466-Ն որոշման)

Գյուտի, օգտակար մոդելի, արդյունաբերական նմուշի հայտի ձևակերպման, ներկայացման և քննարկման կարգ (Հավելված ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ. մարտի 25-ի N 206 հրամանի)

Մտավոր սեփականության հուսալի և արդյունավետ պահպանության իրականացման հայեցակարգ (Հավելված ՀՀ կառավարության 2009թ. ապրիլի 2-ի N 14 արձանագրային որոշման)

Պետական տուրքերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքից քաղվածք

Քաղաքացիական օրենսգիրք (Մաս 10)