ՆՁԱԿ
   
 

Ինովացիոն քաղաքականություն

 

Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին ՀՀ օրենքը (2006թ. մայիսի 23-ի ՀՕ-63-Ն)

Ինովացիոն նախագծերի մրցույթների անցկացման և ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2007թ. օգոստոսի 2-ի N 878-Ն)

Ինովացիոն գործունեությանն աջակցության տարեկան ծրագրի իրականացման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2007թ. օգոստոսի 2-ի N 877-Ն)

Ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակա ուղղությունները սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության N 1466-Ն որոշում (2006թ. հոկտեմբերի 19-ի)

ՀՀ ինովացիոն համակարգի ձևավորման 2005-2010 թվականների ծրագրի մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2005թ. սեպտեմբերի 28 N 1729-Ն)

Ինովացիոն տնտեսության ձևավորման մեկնարկային ռազմավարության հայեցակարգ (Հավելված ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 17-ի նիստի N6 արձանագրային որոշման)

ՀՀ-ում ինովացիոն գործունեության հայեցակարգ (Հավելված ՀՀ կառավարության 2005թ. hունվարի 20-ի N 2 նիստի արձանագրային որոշման)

Ինովացիոն նախագծերի մրցույթի հայտի ձևը և գնահատման չափանիշները սահմանելու մասին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի հրաման (2016թ. մարտի 2-ի N 166-Ն)